header

Dataskyddsförordningen

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du anlitar oss. Integritetspolicyn ger dig insyn i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt.

Du är vår källa

Alupo Hunkunskap AB behandlar (registrerar, lagrar och använder) personuppgifter som du lämnat till oss. Uppgiftsinsamling sker via epost, webbformulär, kursanmälan eller via telefonsamtal. Uppgifter kan noteras när du beställer tjänster av oss, interagerar  via vår hemsida, när du gör en kursanmälan, köper biljetter till en föreläsningar, bokar en rådgivning eller ställer en fråga via frågeformuläret på hemsidan.

Vi samlar inte in information om dig ifrån tredje part utan att det finns ett godkännande ifrån din sida. Ett exempel är om vi önskar ta del av journalutlåtande från veterinär/hundfysioterapeut vi rekommenderat dig att besöka som en del av din hunds rehabiliteringsplan.

 

Vilka uppgifter lagrar vi?


Exempel på personuppgifter vi lagrar är: namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer. Vi lagrar uppgifter om dina köp, går du exempelvis valpkurs noteras du på kursens deltagarlista, denna information sparas. Mailkonversationer sparas i syfte att kunna söka upp information så som offerterade priser, bokningsbekräftelser, korrespondens av vikt etcetera. Personuppgifter lagras i vår digitala tidbok/kalender vid bokning av privatträning/problemutredning, detta för att säkerställa leverans av bokad tjänst. Detsamma gäller vid bokade arbetsmöten.

Bild/bilder på din hund är inte en personuppgift och kan komma att lagras på vårt instagram/facebook-konto om du givit muntligt samtycke alternativt godkänt det vid digitalkursanmälan. Tydliga bilder på dig är personuppgifter och lagras inte om du inte givit ditt samtycke på samma vis som ovannämnt.

Vi lagrar informtion berörande din hund, så som journalanteckningar från problemutredningar hos oss. Hundens namn, ras, kön, ålder, problem, fysiska och psykiska status samt rekommenderade åtgärder etcetera sparas i vårt journalsystem. Detta för att säkerställa din hunds behandling. Vi samlar in dessa handlingarför att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

"Din trygghet. Vårt ansvar."

Vad är GDPR?

Personuppgiftsskyddet skärps den 25 maj 2018 då EUs-nya GDPR (General Data Protection Regulation) förordning börjar gälla .
Denna förordning ersätter helt den svenska personuppgiftslagen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.

 

Dina rättigheter

Du som kund kan när som helst:


-  Få dina personuppgifter raderade
- Önska anpassning av hur vi använder dina personuppgifter
- Få utdrag ur registret berörande dina personuppgifter


Detta gör du genom att fylla i formuläret nedan.


Vid önskan om registerutdrag får du  ett först ett e-post meddelande som du besvarar för att validera din rätt till de personuppgifter du efterfrågar.

Hur använder vi oss av dina uppgifter?

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig.
Vi använder oss av dina uppgifter för att kunna:

 • fastställa din identitet och ditt hundägareskap samt updatera dina adressuppgifter
 • ge dig information och behandla dina köpta tjänster exempelvis via utskick av kurskallelse eller en bokningsbekräftelse, utskick av kursmaterial eller träningsprogram
 • göra hembesök på angiven adress
 • fakturera, skickar betalningspåminnelser samt bokföra ditt köp
 • förbättra vår hemsida, våra tjänster och vår service till dig
 • skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring
 • besvara dina frågor
 • bjuda in dig till events och föreläsningar
 • utföra kundundersökningar och kursutvärderingar
 • uppfylla Sveriges Hundföretagares krav på journalföring
 • bistå universitet med forskningsunderlag (gäller journalförda problemutredningar)

Varför behöver vi spara information om dig?

En förutsättning för att Alupo Hundkunskap AB ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden är att du tillhandahåller de personuppgifter som vi efterfrågar. Uppgifterna är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med oss.

Därutöver kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter föreligga till följd av lag eller annan författning, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser eller Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter. 

Vi använder oss även av dina uppgifter för att fullgöra krav som bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentlagen ställer på oss, vilket är en rättslig förpliktelse företagare måste fullgöra.

 

Dina uppgifter är trygga hos oss!

Via oss överförs eller säljs aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part i exempelvis reklamsyfte.

Vid köp av problemutredningstjänst kan delgivning av information berörande dig och din hund till tredje part rekommenderas. Det gäller remittering till veterinär, hundfysioterapeut, näringsfysiolog eller liknande. Utlämning av din information sker då i samtycke med dig, du informeras och får möjlighet att godkänna eller avslå överföringen av dina uppgifter. 6 ben & 1 svans AB tecknar avtal med tredje part, som godkänner att fortsätta hålla dina uppgifter konfidentiella, för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt rådande lagstiftning även efter överföringen.

Sveriges Hundföretagare kommer inom kort ha personuppgiftsbiträdesavtal tecknade mellan sina medlemmar. Det innebär att vi tryggt kan remittera kunder mellan oss vilket kan bli aktuellt för att säkerställa att du och din hund får bästa möjliga hjälp. Du får alltid en förfrågan innan ditt fall remitteras vidare till tredje part.

Vi lagrar samtliga journalanteckningar vid problemutredning och ställer dem till universitetens och den etologiska forskningens förfogan. Då helt utan känslig information som kan härleda handlingarna till dig eller din hund så som personnummer, namn, adress eller telefonnummer.

I övrigt kan myndigheter; skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter kräva att vi lämnar ut dina uppgifter om det föreligger rättsliga åtgärder eller om du brutit mot våra avtalsvillkor.

Var lagras och hur skyddas uppgifterna om mig?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna som krävs enligt lag för att säkerställa att dina uppgifter inte går förlorade eller faller i händerna på obehöriga. Uppgifterna lagras lösenordsskyddade i säkra molntjänster.
 

Hur länge lagras uppgifterna?

Almäna kontaktuppgifter lagras så länge du har någon koppling till oss som kund eller till dess att du själv avsagt dig att kvarstå i registret. Har du gått valp eller unghundskurs finns dina kontaktdetaljer lagrade i våra register 10 år från noteringsdatumet. Lagringstiden för övriga uppgifter kan variera. Deltagarlistor lagras i 6 års intervaller, journalanteckningar vid problemutredningar raderas aldrig medan bokföringsmaterial sparas i 7 år i enlighet med Skatteverkets regelverk. Slutdatum för lagring av bild är 1/1 år 3000.

Hur delges samtycke till lagring av personuppgifter?

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats, fylla i våra formulär, skicka epost, ringa oss, göra en intresse-/kursanmälan, boka privatträning/problemutredning, anlita oss för uppdrag.
Du kan när som helst begära utträde ur vårt register eller få insyn via utdrag av dina personuppgifter. Kontakta oss via formuläret till höger eller på info@carolinealupo.se så hjälper vi dig gärna med det.

 

Vem ansvarar för mina uppgifters säkerhet?

Alupo Hundkunskap AB org. nr. 559045-5928, har en IT-infrastruktur som registrerar, lagrar och hanterar personuppgifter som därmed ägs av Alupo Hundkunskap AB. Vi är således personuppgiftsansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt i enlighet med rådande lagstiftning.

Kontaktuppgifter

Telefon
0733 24 97 68
Epost
info@carolinealupo.se
Postadress 
Alupo Hundkunskap AB, Smedjenässja 2, 36433 Åseda


Detta dokument updateras löpande. Senaste revision: 2020-10-19